Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Побратимени градове

Международно сътрудничество и побратимени градове

 

Община Кърджали поддържа активни контакти с побратимените си градове

История на сътрудничеството и побратимяването

 Община Ийст Стафордшир, Великобритания и
Град Елхарт, Индиана, САЩ

Меморандум за сътрудничество между Община Кърджали, България, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхрт, САЩ – 8 Ноември 2001 г.

Прокламация за официален съюз между гр. Елхарт, Индиана, САЩ и град Кърджали, България като побратимени градове - 25 Май, 2002 г.

Началото на контактите между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир и град Елхарт е поставено през през месец Ноември, 2000 год. , при посещение на делегации от побратимените градове. В продължение на една година бе водена активна кореспонденция и са набелязани следващите стъпки за съвместна работа. В резултат на сътрудничеството са реализирани няколко проекта в областта на културния обмен, образованието и социалните дейности.


 

 Община Комотини

Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали и Община Комотини – Октомври, 1997

През Октомври 1997 година с цел стимулиране и активизиране на връзките и действията на двете общини и тяхната готовност да издигнат приятелството, разбирателството и уважението между двата народа се сключи Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали – Р България и Община Комотини – Р Гърция. Като резултат от сътрудничеството между двете общини са реализирани множество проекти в областта на икономиката и стратегическото развитие на двата региона, културния обмен и социалните дейности.

Виж WEB-сайта на община Комотини »


 

 Община Филипи

Клетва на побратимяване между Община Кърджали и Община Филипи – Май, 2002

През 2002 година в отговор на желанието на хората от двете общини за разширяване на контактите , развитие и задълбочаване на връзките и сътрудничеството и в израз на взаимно уважение и приятелство се подписа Клетва на побратимяване между общините Филипи и Кърджали. В резултат на сътрудничеството и съвместната работа на двете общини са реализирани проекти в областта на културния обмен, спорта, търговско – икономическото сътрудничество.


 

 Община Суфли

Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли – Април, 2003 г.

С оглед важността на трансграничното сътрудничество и възможностите които то може да предостави на двете общини, както и развитието на алтернативен туризъм през 2003 година се подписа Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли. Основна цел на сътрудничеството е разработване на съвместни проекти и проучвания с цел на паралелно развитие на трансграничния туризъм.


 

 Община Текирдаа

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Текирдаа Декември, 2003

В резултат на дългогодишно разбирателство и партньорски връзки на различни организации и жители на двете общини през 2003 година бе подписан Протокол за побратимяване между Община Текирдаа и Община Кърджали. С неговото подписване се засилват и активизират връзките на двете общини, допринасяйки за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за развитието на региона като цяло.

Виж WEB-сайта на община Текирдаа » 


 

 Община Владимир

Споразумение за сътрудничество между гр. Владимир, Русия и гр. Кърджали, България

Това споразумение се подписва от кметовете на градовете Влдимир и Кърджали като израз на традиционното приятелство между двата народа.

Цели на споразумението:

•  да стимулира взаимоизгодното сътрудничество между двата града в духа на новото време;

•  да активизира контактите между двата града и информационния обмен, в икономическата, образователната и културна сфера;

•  да способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората надвата града по пътя на взаимни добри посещения и активизиране на туристичекия обмен.

Споразумението е подписано на 21.10.2004 г. в гр. Кърджали

Виж WEB-сайта на община Владимир »


 

 Община Гаази Осман Паша

 С решение на Общински съвет – Кърджали се дава съгласие за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между Община Гаази Осман Паша и Община Кърджали. Договора е подписан.

Виж WEB-сайта на община Гаази Осман Паша »


 

 Община Одрин, Република Турция

14 април 2015г. Договор за побратимяване

„В дух на солидарност и взаимно доверие, в рамките на своите законови правомощия, кметовете на двете общини се споразумяха за побратимяване на общините Едирне и Кърджали и декларират реализирането на това сътрудничество както следва:
Член 1
След подписването на този протокол между кметовете на Община Едирне, Република Турция и Община Кърджали, Република България, двете общини стават „побратимени“. Кметовете, както и населението на двете общини декларират своите приятелски чувства. Двете общини ще полагат взаимни усилия за затвърждаване и доразвиване на тези взаимоотношения.

Член 2
Община Едирне и Община Кърджали ще подготвят дългосрочни съвместни проекти за развитие, финансирани от Европейския съюз. Тези проекти ще имат за цел сътрудничество в областта на туризма, културата, социалните грижи, екологията, търговията, икономиката и справянето с природните бедствия.

Член 3
За реализирането на общи проекти ще се създаде съвместна работна комисия с представители на двете общини. В изпълнение на своите задължения, комисията ще заседава най-малко веднъж месечно и за резултатите от своята работа ще представя доклад пред кметовете на общините.

Член 4
Страните по протокола ще полагат усилия за взаимно представяне на своята култура чрез организиране на културни прояви като изложби, фестивали и др. Двете общини ще полагат усилия и за развиване на своето сътрудничество и в областта на младежките дейности и спорта, комуникациите, средствата за масово осведомяване. В тази връзка и двете общини ще работят съвместно с неправителствени организации, сдружения, образователни институции, функциониращи на тяхна територия и при необходимост за реализиране целите на това сътрудничество, ще ги привличат за свои партньори.
Член 5
В Едирне има два обекта, които са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. В тази връзка Община Едирне ще оказва техническа и експертна помощ на Община Кърджали при контактите си с ЮНЕСКО.

Член 6
Община Едирне и Община Кърджали ще си сътрудничат в областта на икономиката и търговията. В тази връзка двете общини ще предприемат действия и ще съдействат за създаване на контакти и осъществяване на сътрудничество между търговско-промишлените палати и фирми, функциониращи на териториите на двете общини.

Член 7
Двете общини, чиито територии имат стратегическо географско разположение с регионално значение, ще си сътрудничат за защита на природата и околната среда, отстраняване на факторите за замърсяване на околната среда, информираността на населението в сферата на екологията и справянето с природните бедствия. При необходимост ще подготвят съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз за справяне с природните бедствия.

Член 8
Към настоящия момент България е пълноправен член, а Турция е кандидат за член на Европейския съюз. В рамките на двустранното сътрудничество двете общини ще обменят опит и ще оказват категорична подкрепа за съвместна работа на своите специалисти.

Член 9
При необходимост този протокол за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали ще може да се променя след взаимно решение на страните. Този протокол е безсрочен и има за цел да установи братски и мирни отношения между двете общини. При настъпили обстоятелства, които налагат прекратяването на този договор, е необходимо решение на Общинския съвет и за това решение да се уведоми отсрещната страна.

Член 10
Протоколът за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали е съставен на турски, български и английски език. При спорове по отношение на тълкуването и превода, за разбирателство текста на английски език ще има предимство. Протоколът за сътрудничество се състои от 10 члена, съобразен със законовите разпоредби на двете страни и е подписан на 14.04.2015г. от г-н Реджеп Гюркан – кмет на Община Едирне и г-н Хасан Азис – кмет на Община Кърджали.


инж.Хасан Азис                                                        Реджеп Гюркан
Кмет на Община Кърджали                                       Кмет на Община Едирне
Република България                                                Република Турция"

Към уебсайта на община Одрин »


 

 Община Силиври

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Силиври – Май, 2018

Кметовете Хасан Азис и Йозджан Ъшъклар подписаха договор за сътрудничество в областта на икономиката, културата, търговията, опазвана на околната среда. Официалната церемония се състоя в присъствието на депутати, общински съветници, кметове на населени места, представите на бизнеса от двете общини.

Към уебсайта на община Силиври »


 2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign